• Cast

Akiji Kobayashi
Tobei Tachibana
Hirohisa Nakata
Great Emperor Zero
Mariko Matsuoka
Ritsuko Okamura
Toru Okazaki
Daisuke Yamamato, Kamen Rider Amazon
Ushio Akashi
Elder Bago
Yoji Matsuda
Masahiko Okamura
  • Voice Actors

Goro Naya
Narrator
Osamu Saka
The Ruler of Garanda Empire
Ritsuo Sawa
Ten-Faced Demon Gorgos
Ryuji Saikachi
Mogura Beastman
  • Suit / Stunt Actors

Kamen Rider Amazon
Bunya Nakamura
Tetsuya Nakayashiki
Kazuo Niibori

<MISSING INCLUDE FILE>

Top