• Cast

Akiji Kobayashi
Tobei Tachibana
Akira Hamada
Titan
Hiroaki Murakami
Hiroshi Tsukuba
Hiroshi Ogasawara
Yoichiro Masaki
Jin Takase
Numa
Kaori Tatsumi
Yumi Nozaki
Kimiko Tanaka
Midori Kano
Koji Shiratori
Shigeru Kano
Kyoko Okada
Yuriko Misaki, Tackle
Mie Suzuki
Naoko Ito
Naoko Fushimi
Michi Sugimura
Nobuo Tsukamoto
Genjiro Tani
Ryumei Azuma
Imata Tonda
Sayako Eguchi
Aki Ozawa
Shigeru Araki
Shigeru Jo, Kamen Rider Stronger
Shinzo Hotta
General Monster
Takashi Tabata
Keitaro Shido
Tomaru Katsura
Kanji Yada
Yosuke Naka
Admiral Majin
  • Voice Actors

Goro Naya
Great Leader Rock
Goro Naya
The Great Leader of Black Satan
Goro Naya
The Great Leader of Delza Army
Hidekatsu Shibata
General Shadow
Mahito Tsujimura
Dead Lion
Osamu Ichikawa
Marshal Machine
Shinji Nakae
Narrator
  • Suit / Stunt Actors

Kamen Rider Stronger
Tetsuya Nakayashiki
Tackle
Kyoko Okada
Maki Kiyota

<MISSING INCLUDE FILE>

Top