1 Narumi Detective Agency 1.1 Shotaro Hidari 1.2 Philip 1.3 Akiko Narumi 1.4 Sokichi Narumi 1.5 Seiichiro Matsui 2 Futo Police Department 2.1 Mikio Jinno 2.2 Shun Makura 2.3 Ryu Terui 3 Futo Irregulars 3.1 Watcherman 3.2 Santa-chan 3.3 Queen & Elizabeth 3.4 Isamu Bito 3.5 Stone 4 Sonozaki Family 4.1 Ryubee Sonozaki 4.2 Saeko Sonozaki 4.3 Wakana Sonozaki 4.4 Kirihiko Sudo 4.5 Mick 5 Foundation X 5.1 Jun Kazu 5.2 Tabata 5.3 Neon Ulsland 5.4 Doctor Prospect 5.5 Lloyd 5.6 Shion 6 NEVER 6.1 Katsumi Daido 6.2 Kyosui Izumi 6.3 Reika Hanehara 6.4 Gozo Domoto 6.5 Ken Ashihara 6.6 T2 Masquerade Dopants 7 EXE 7.1 Shiro Endo 7.2 Energy 7.3 Other members 8 Others 8.1 Master 8.2 Masquerade Dopants 8.3 Father Roberto Shijima 8.4 Shroud 8.5 Shinkuro Isaka 8.6 Maria S. Cranberry 8.7 Melissa 8.8 Eren Komori 8.9 Kozo Yaguchi 8.10 Aoi Katsuragi 8.11 Hiroshi Sagami 8.12 Mina
Top