• Cast

Akira Shioji
Emperor Terror Macro
Ayumu Iwaki
Mamoru Murayama
Hiroaki Murakami
Hiroshi Tsukuba, Kamen Rider Skyrider
Hiroo Kawarazaki
Commander Onibi
Hitoshi Hagiwara
Masaru Ishikawa
Izumi Nakamura
Michiru Ishikawa
Jin Takase
Numa
Kaori Tatsumi
Yumi Nozaki
Katsuya Hayakawa
Ryo Kusanami
Kazunori Tanaka
Daisuke Akita
Kazuo Suzuki
Professor Ghost
Kenji Nishiyama
Benkei
Kentaro Kachi
Marshal Devil
Kimiko Tanaka
Midori Kano
Koji Shiratori
Shigeru Kano
Mie Suzuki
Naoko Ito
Moriyuki Ogido
Takeshi Tanaka
Munemaru Koda
Master Genkai
Naoko Fushimi
Michi Sugimura
Nobuo Tsukamoto
Genjiro Tani
Rieko Nagatsuka
Masako Mizunuma
Ryumei Azuma
Imata Tonda
Sayako Eguchi
Aki Ozawa
Shinzo Hotta
General Monster
Shunsuke Takasugi
Kazuya Oki
Tadaomi Watanabe
Shigeru Matsuoka
Takashi Tabata
Keitaro Shido
Teru Sato
Masao Kozuka (Choro)
Tomaru Katsura
Kanji Yada, GanGan G
Toshihiko Miki
General Megirl
Wolf Otsuki
Professor Henry
Yoko Todo
Staff Officer Witch
Yuki Yoshizawa
Princess Yokai
Yumiko Tanaka
Harumi Kusanami
  • Voice Actors

Goro Naya
The Great Leader
Shinji Nakae
Narrator
  • Suit / Stunt Actors

Kamen Rider Skyrider
Tetsuya Nakayashiki

<MISSING INCLUDE FILE>

Top